Postępowanie restrukturyzacyjne

Nie można wypowiedzieć umowy leasingu finansowego jeśli dłużnik nie płaci rat

W takiej sytuacji dłużnik może korzystać z przedmiotu leasingu finansowego służącego do prowadzenia działalności, o ile po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza on pozostałych obowiązków wynikających z umowy, a stanowiących podstawę do jej wypowiedzenia.

W przypadku leasingu finansowego – gdzie przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały – wszystkie raty leasingowe, tj. zarówno powstałe przed jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, objęte są z mocy prawa układem. Tym samym nie mogą być one uiszczane. W konsekwencji powyższego finansujący nie będzie uprawniony do wypowiedzenia korzystającemu dłużnikowi umowy leasingu finansowego w sytuacji nieregulowania przez niego bądź zarządcę rat leasingowych objętych układem.

Inaczej sytuacja przedstawia się w zakresie leasingu operacyjnego – gdzie przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego dłużnika środka trwałego. Przy tego rodzaju leasingu układem objęte są jedynie wierzytelności (m.in. z tytułu nieuregulowanych rat leasingowych i innych opłat przysługujących finansującemu z umowy leasingu), które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Podstawę do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego mogą stanowić w tym przypadku jedynie należności umowne (raty leasingowe) za okres po otwarciu postępowania. Tym samym, jeśli po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego korzystający bądź zarządca nie wykonuje na bieżąco zobowiązań umownych – finansujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego, bez konieczności uzyskania w tym zakresie zezwolenia rady wierzycieli, a w sytuacji jej braku sędziego-komisarza.

Przewidziana w Prawie restrukturyzacyjnym ochrona dłużnika przed możliwością wypowiedzenia umowy leasingu, uzależniająca wypowiedzenie umowy leasingu od zgody rady wierzycieli, a w jej braku od zgody sędziego-komisarza, nie dotyczy m.in. przypadków rozwiązania umowy w wyniku upływu czasu na jaki umowa leasingu została zawarta, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jak również sytuacji gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika bądź zarządcę po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania.

 

Autorem artykułu jest adwokat Piotr Korzeniowski Zespół ds. postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Więcej informacji: www.gardocki.pl

Autor

Piotr Korzeniowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia adwokata uzyskał w 2013 roku, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 971). Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjny, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów i procesach sądowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich. tel. (22) 327 15 84

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 − siedem =